Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VacatureNED (Stadvacaturebank B.V.)

VacatureNED is een product Van Stadvacaturebank B.V. gevestigd te Nijkerk aan de Westkadijk 10 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32128460. Hierna te noemen VacatureNED

Artikel 1. Definities
1. Vacatureplaatsing: het plaatsen van een vacature op VacatureNED voor de periode van 6 weken
2. Account: een door een wachtwoord beveiligde omgeving op de website van VacatureNED waaronder zowel bedrijven als kandidaten bepaalde gegevens bij kunnen houden.
3. Content: digitale gegevens en informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.
4. Diensten: alle door VacatureNED geleverde diensten.
5. Vacaturebank: De website van VacatureNED. waar vacatures kunnen worden geplaats door opdrachtgever ten behoeve van werkzoekenden op de arbeidsmarkt
6. Wederpartij: De persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aan gat met VacatureNED
13. Werkzoekende: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, die op zoek is naar een geschikte vacature en daarvoor de website VacatureNED gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle offertes, overeenkomsten en alle leveringen door VacatureNED aan werderpartij.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
3. VacatureNED is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden bekend gemaakt en na 3 maanden na plaatsing van kracht zijn.

Artikel 3. Overeenkomsten met Wederpartijen
1. De overeenkomst tussen VacatureNED en Wederpartij komt eerst tot stand doordat partijen deze schriftelijk vastleggen. Overeenkomsten worden niet automatisch verlengd en er wordt schriftelijk verzocht om een verlening dan wel opzegging door VacatureNED

Artikel 4. Overeenkomsten met Werkzoekenden
1. Werkzoekenden hebben gratis toegang tot VacatureNED tenzij anders aangegeven.
2. Toegang tot alle functionaliteiten van VacatureNED zijn voor een Werkzoekende uitsluitend beschikbaar nadat de Werkzoekende een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de Werkzoekende een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op geven. Indien de Werkzoekende geen Account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van de website van VacatureNED mogelijk beperkt.
3. Door het aanmaken van een Account komt een overeenkomst tussen de Werkzoekende en VacatureNED tot stand.
4. Een Werkzoekende verleent middels het verzenden van een reactie en/of sollicitatie op een Vacatureplaatsing toestemming aan VacaturesNED om de door hem verzonden gegevens, daaronder begrepen diens persoonsgegevens, te delen met Wederpartij(en).

Artikel 5. Toegang tot de Diensten
1. Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen is er een account aangemaakt en ontvangt de Wederpartij van VacatureNED de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Diensten van VacatureNED
3. Gebruiksrechten zijn uitsluitend van kracht indien Wederpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.

4. Een account is niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij en door diens werknemers worden gebruikt. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. Wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de Account en inloggegevens door derden.
5. VacatureNED heeft het recht de Wederpartij toegang tot de Diensten te weigeren indien de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens.

Artikel 6. Vacatures, Vacatureplaatsingen en sollicitaties
1. Wederpartij plaatst de vacatures op VacatureNED al dan niet geautomatiseerd. Wederpartij staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze Vacature.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere Vacatureplaatsing voor een duur van 6 weken
3. Wederpartij mag uitsluitend bestaande vacatures plaatsen op het VacatureNED. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in één Vacatureplaatsing te plaatsen en/of te noemen.
4. Sollicitaties vinden rechtstreeks plaats bij de wederpartij zonder tussenkomst van VacatureNED en de wederpartij is volledig verantwoordelijk voor dit proces.
5. VacatureNED is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele inhoud van de reacties en/of sollicitaties van Werkzoekenden, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeleverd.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
1. VacatureNED is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten te blokkeren, indien Wederpartij niet aan zijn verplichtingen conform de overeenkomst en deze voorwaarden voldoet
2. VacatureNED is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:
a. de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;
b. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
c. Wederpartij in surseance van betaling verkeert dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;
d. Wederpartij onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
f. Wederpartij zijn onderneming staakt.

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden
1. VacatureNED verleent de Wederpartij na aangaan overeenkomst toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Diensten van VacatureNED en deze te gebruiken met in achtneming van de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruikvoorwaarden niet worden nageleefd kan de toegang worden ontzegd en kunnen vacatures van de werderpartij worden verwijderd
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan:
a) de Diensten van VacatureNED te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
b) de Diensten van VacatureNED te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
c) de Diensten van VacatureNED te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van VacatureNED te hebben verkregen.
d) om via de Diensten van VacatureNED inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden,
e) de Diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
f) wederrechtelijk gebruik te maken van de Diensten van VacatureNED of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
g) Content op VacatureNED te plaatsen die feitelijk onjuist is en/of onvolledig is, waaronder het plaatsen of aanmaken van Vacatureplaatsingen voor niet bestaande vacatures en/of in verkeerde branches;
k) om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VacatureNED Diensten van Vacatures VacatureNED te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het VacatureNED . gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
l) het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VacatureNED (weder)verkopen van toegang tot de Diensten van VacatureNED op een andere website, met name met en niet beperkt tot het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
ii. het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door VacatureNED bedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van Werkgevers door recruiters;
r) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VacatureNED. middels de website van VacatureNED. links of verwijzingen te plaatsen naar concurrenten en/of vergelijkbare aanbieders van de diensten van VacatureNED
3. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
4. De Wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens de Wederpartij op de website van vacatureNED geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op de website van VacatueNED . VacatureNED onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af.
5. De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op de website van VacatureNED geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op VacatureNED. wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content op VacatureNED plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
8. De Wederpartij vrijwaart VacatureNED van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op het VacatureNED geplaatste Content.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Diensten
1. VacatureNED stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Diensten ten doel. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de Diensten van VacatureNED op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
2. VacatureNED is gerechtigd de toegang tot de Diensten tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. VacatureNED zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Wederpartij kenbaar maken.

Artikel 10. Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal VacatureNED de door Wederpartij verschuldigde bedragen bij Wederpartij in rekening brengen. Wederpartij zal verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum per bankoverschrijving betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
3)VacatureNED is gerechtigd de prijzen van haar Diensten en Abonnementen op ieder moment te wijzigen. VacatureNED zal Wederpartij uiterlijk dertig dagen voorafgaand aan een voorgenomen wijziging op de hoogte brengen van de aanstaande tariefwijziging. Indien Wederpartij de voorgenomen tariefwijziging niet wenst te aanvaarden, is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst tegen de datum waarop de tariefwijziging ingaat, op te zeggen. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail of per schrijvende post aan het adres van VacatureNED

Artikel 11. Overdracht
De tussen VacaturesNED en Wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VacatureNED

Artikel 12. Geheimhouding
1. Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering en totstandkoming van de Diensten, waar onder begrepen prijsafspraken, strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
2. Het is VacatureNED., in afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde, toegestaan om Content, waaronder vacatures, die door Wederpartij op de website van VacatureNED wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van VacatureNED wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst vastgestelde prijs exclusief BTW.
2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan zes maanden of onbeperkte looptijd, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
3. VacatureNED is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, welke Wederpartij uit hoofde van het met VacatureNED gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Wederpartij van derden, mocht lijden.
4. Aansprakelijkheid van VacatureNED voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op Wederpartij of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.
5. Buiten het in lid 1 van dit artikel genoemde geval rust op VacatureNED geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6. Wederpartij vrijwaart VacatureNED voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst welke door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door VacatureNED is geleverd.
11. VacatureNED acht zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van ondersteuning.
12. VacatureNED kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor het aantal sollicitaties per vacature.

Artikel 14. Gegevensbescherming
1. VacatureNED en de Wederpartij zullen te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven en informeren betrokkenen daarover via een privacyverklaring op hun website.
2. VacatureNED neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle door VacatureNED met Wederpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.